حزب رستاخیز
ایرانگرایان

سخنی کوتاه از آرمان نامه پارمان (حزب) رستاخیزایرانگرایان 

رستاخیز واژه ای ارزنده  و‌ والا در زبان پارسی است که هم مفهوم فیزیکی دارد و هم در بردارنده یک فرایافت اندیشگی است
و ایرانگرایایی فرایافتی گسترده تر از ایران دوستی و یا ملی گرایی ساده است و بر یک نگاه ژرف فلسفی استوار است 
رستاخیز ایرانگرایان همان بیداری ایران از کابوس ۱۴۰۰ ساله و کوشش برای ایرانی بودن است
حزب رستاخیز ایرانگرایان ، ایران را کشورِ ملتِ یگانه ای می داند که در درون خویش، دریایی از ارزش های فرهنگی و سنت های زیبا و گوناگون را داراست
ما همه ی ایرانیان را بدون هیچ پیشوند و پسوندی «ایرانی» و‌دارندگان راستین این مرز پر گهر می دانیم
بنابراین هیچ جداسازی از گونه ی اکثریت، اقلیت، خودی و‌ناخودی را در تبار، زبان،کیش و جنسیت نمی پسندیم.
ما ایران کنونی را یکپارچه، نیرومند و آباد می خواهیم و بر سر آن با هر مرام و باهر بهانه ای که پیش نهند ، سرسازش نداریم.
پارمان ( حزب) رستاخیز ایرانگرایان برچهار اصل زیر پای می فشارد

اصل تمامیت سرزمینی و غیر قابل تجزیه  بودن ایران
اصل یک ملت بودن ایران و در برگرفتن ملت ایران از همه تیره ها با هر زبان وگویش و آیین و باور
اصل یگانگی پرچمِ ملیِ ریشه دارِ تاریخ و فرهنگی سه رنگ سبز و سپید و سرخ شیرِ و خورشید نشان ایران
اصل میراث مشترک تاریخی-فرهنگی بودن زبان ملی ایرانیان (فارسی) به عنوان یکی از ارکان یکپارچگی ملی در ایران

کورش بزرگ نخستین کوشنده در راه گسترش حقوق بشر برآمده از فرهنگ ایرانشهر پیشااسلامی بود. برهمین بنیاد، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مصوب ۱۹۴۸ در پاریس را می پذیریم و ‌گرامی می داریم
دینداری یا دین گریزی در همبودمان را، برای باورمندان به آنها روا می داریم
اما هیچگونه باوری به دین دولتی یا دولت دینی نداریم
در سیاست خواهان شکل حکومت پادشاهی هستیم
به اصل تفکیک قوا ( مجالس قانونگذاری، هیات دولت و دستگاه دادگستری) باورمندیم
ما ملت ایران را شایسته ی مشارکت در امور جاری کشور می دانیم
در اقتصاد ، آبادگری و‌ فراهم آوردن رفاه اجتماعی را از برجسته ترین خویشکاری های یک شهریاری ایرانشهری می دانیم. کشور بدون دادگری، آباد نخواهد شد و همبودمانِ ویران و‌درمانده موجب سربلندی هیچ ایران دوستی نخواهد بود
از اینرو‌ از پیدایش یک سیستم کاپیتالیسم افسارگسیخته که در پی قربانی کردن آینده به سود خویش است، پیشگیری خواهیم کرد
پارمان رستاخیز ایرانگرایان روی محور سیاسی و فرهنگی در سمت راست و در زمینه اقتصادی در میانه قرار میگیرد

زیست بوم‌ ایران در سالهای سیاه حکومت جمهوری اسلامی آسیبهای کلانی خورده و در وضعیت ناگواری بسر می برد
این تبهکاری های سودجویانه نه انسانی، نه دادگرانه و‌نه خردمندانه است
ما پاسداری از زیست بوم ایران را ارج می گذاریم و دیگر جانداران سرزمینمان را هم مانند انسانها، دارای حق آب و‌ گل در این مرز و‌ بوم  میدانیم. نه تنها همه ی جانداران کنونی سرزمین ایران ، بلکه نسلهای آینده ای که هنوز زاده نشده اند نیز از ایرانمان سهم دارند
“ما ایران را از بلندای دماوند و تیسفون و توس می نگریم”
پاینده ایران

Scroll to Top