Iranian Resurgence Party

      پارمان (حزب) رستاخیز ایرانگرایان

 یک ساختار سیاسی است که در پیِ سازماندهی نیروهای ایرانگرا، در درونمرز و برونمرز، به آماجِ پی افکندنِ یک نیروی سیاسی و اجتماعیِ توانمند و پویا است

این پارمان، به دنبالِ برگماردنِ بنیادِ شهریاری ایرانشهری است که:  هم، در جهان بینی و جهان نگری، آبشخور در ایرانِ پیش از اسلام داشته باشد و هم، بر پایۀ ویژگی ها و شرایطِ پیچیدۀ زندگی انسانها در روزگار کنونی، کارآمد و پویا باشد

جهان گرایی منفی

قوم گرایی

اسلام گرایی

کسانی که به هر دلیلی انقلاب ۵۷ را درست می دانند، مانع براندازی جمهوری اسلامی هستند
امروز پیوستن به یک سازمان سیاسی یک خویشکاری یا وظیفه ملی است
Scroll to Top