بیانیه تحریم انتخابات فرقه تبهکار

بازهم امروز با سر دادن صدایی شوم؛ سر پهلوان دیگری از دیار سربداران؛ ایران را بر سر دار بردند. نابود باد آن صدای زشت و ترسناک اذان‌تان از فراز آسمان نیلگون ایرانزمین. لعنت به آن دینی که جز کشتار؛ تجاوز ؛ چپاول و دروغ و هر چه پلیدی در زمین است؛ سفارش و دستوری ندارد؛ دینی که تجاوز و قتل هر دگراندیشی را ثواب می داند و پاداشی اوخروی برای آن مژدگانی می دهد. شرم و ننگ بر مردم و ملتی که در برابر این ستم و ستیز ۱۴۰۰ ساله سکوت کنند و وای بر خائنینی که با نمایندهٔ این اهریمن در امروز ایران همراهی و همکاری می کند. بزودی تک تک خائنین در دادگاههای ملی و فراملی و چه بسا دادگاههای مردمی به ذره ذره تمامی این جنایات ها و دزدی ها و …. پاسخی پس خواهند داد که عبرتی برای هر ایرانستیزی شود. آنروز دور نیست. سکوت و بی تفاوتی تا به کی!!!! کرکس شوم جمهوری اسلامی بر فراز سر تک‌تک ایرانیان در گردش است؛ شاید روزی نوبت همسر و یا فرزندان ما شود!!! به یاد تمامی جانسپاران راه آزادی مام میهن. روان همگی آنان شاد؛ راهشان پر رهرو و سرای سرود جایگاهشان باد. ایرانی! ایرانی باش؛ ایرانی بیندیش و ایرانی رفتارکن.

بازهم امروز با سر دادن صدایی شوم؛ سر پهلوان دیگری از دیار سربداران؛ ایران را بر سر دار بردند. نابود باد آن صدای زشت و ترسناک اذان‌تان از فراز آسمان نیلگون ایرانزمین. لعنت به آن دینی که جز کشتار؛ تجاوز ؛ چپاول و دروغ و هر چه پلیدی در زمین است؛ سفارش و دستوری ندارد؛ دینی که تجاوز و قتل هر دگراندیشی را ثواب می داند و پاداشی اوخروی برای آن مژدگانی می دهد. شرم و ننگ بر مردم و ملتی که در برابر این ستم و ستیز ۱۴۰۰ ساله سکوت کنند و وای بر خائنینی که با نمایندهٔ این اهریمن در امروز ایران همراهی و همکاری می کند. بزودی تک تک خائنین در دادگاههای ملی و فراملی و چه بسا دادگاههای مردمی به ذره ذره تمامی این جنایات ها و دزدی ها و …. پاسخی پس خواهند داد که عبرتی برای هر ایرانستیزی شود. آنروز دور نیست. سکوت و بی تفاوتی تا به کی!!!! کرکس شوم جمهوری اسلامی بر فراز سر تک‌تک ایرانیان در گردش است؛ شاید روزی نوبت همسر و یا فرزندان ما شود!!! به یاد تمامی جانسپاران راه آزادی مام میهن. روان همگی آنان شاد؛ راهشان پر رهرو و سرای سرود جایگاهشان باد. ایرانی! ایرانی باش؛ ایرانی بیندیش و ایرانی رفتارکن.

Ogiltigförklaring av Nobels fredpris som tilldelats Narges Mohammad, december 2023

Offizielle Stellungnahme der Partei "Rastakhize Irangarayan" für Überreichung des Nobelpreises an Frau Narges Mohammadi.

Invalidating the Nobel prize awarded to Ms. Narges Mohammadi, december 2023

بیانیه حزب رستاخیز ایرانگرایان در مورد بی اعتبار شناختن اعطای جایزه نوبل به نرگس محمدی آذرماه ۲۵۸۲

همایش مشترک حزب رستاخیز ایرانگرایان و سازمان لیبرتی آذرماه ۲۵۸۲

بیانیه حزب رستاخیز ایرانگرایان ویژه حمله گروه تروریستی حماس به مردم اسراییل مهرماه ۲۵۸۲

بیانیه حزب رستاخیز ایرانگرایان در قدردانی از فاطمه سپهری و اعلام پشتیبانی از این بانوی بی‌باک مهرماه ۲۵۸۲ 

بیانیه حزب رستاخیز ایرانگرایان در خصوص ۲۵ شهریورماه؛ روز مهسا و سالگرد انقلاب ملی شهریور۲۵۸۲

بیانیه حزب رستاخیز ایرانگرایان ویژه جانفشانی منصوره سگوندی، ۱۶ خرداد ماه ۲۵۸۲ 

The statement of the Resurrection Party of Iranians condemning the crimes of the past few days and the execution of three freedom fighters.

بیانیه حزب رستاخیز ایرانگرایان در محکومیت جنایتهای چند روز گذشته و اعدام سه تن از آزادیخواهان مبارز

the statement regarding the aggression of 32 anti Iranian representative of the Israeli Parliament

بیانیه حزب رستاخیز ایرانگرایان در خصوص ژاژخواهی ۳۲ تن نماینده ایرانستیز مجلس اسرائیل

Statement about the London Islamic Center

بیانیه در خصوص مرکز اسلامی لندن

فراخوان به همبستگی و بیانیه مخالفت با منشور ایران ستیزانه در پشت نقاب همبستگی

بیانیه پشتیبانی پارمان از شاهزاده رضا پهلوی

Scroll to Top