بیانیه حزب رستاخیز ایرانگرایان در خصوص ۲۵ شهریورماه؛ روز مهسا و سالگرد انقلاب ملی پاییز ۱۴۰۱

بیانیه حزب رستاخیز ایرانگرایان در محکومیت جنایات جمهوری اسلامی

The statement of the Resurrection Party of Iranians condemning the crimes of the past few days and the execution of three freedom fighters.

بیانیه حزب رستاخیز ایرانگرایان در محکومیت جنایتهای چند روز گذشته و اعدام سه تن از آزادیخواهان مبارز.

the statement regarding the aggression of 32 anti Iranian representative of the Israeli Parliament

بیانیه حزب رستاخیز ایرانگرایان در خصوص ژاژخواهی ۳۲ تن نماینده ایرانستیز مجلس اسرائیل

Statement about the London Islamic Center

بیانیه در خصوص مرکز اسلامی لندن

فراخوان به همبستگی و بیانیه مخالفت با منشور ایران ستیزانه ایی در پشت نقاب همبستگی

بیانیه پشتیبانی پارمان از شاهزاده رضا پهلوی

Scroll to Top