ویژه نوروزی

براستی که نامیدن زرتشت بزرگ با پسوند و یا پیشوند واژه رسول یا پیغمبر توهین بزرگی به این ابر فیلسوف جهان هستی و آموزگار خرد و راستی است. ششم فروردین ماه زاد روز این بزرگ مرد تاریخ هستی را به تمامی نیک اندیشان ، درست گفتاران و راست کرداران ، بویژه ایرانیان راستین و عاشقان فرهنگ پربار ایرانشهری شاد، خجسته و همایون باد میگویم. شکسته و دورباد اهریمن از مام میهن ما ایران را از بلندای دماوند و تیسفون و توس می نگریم. پاینده ایرانبرده و برده داری؛ بنیانگزار قوانینی انسانی شد که برگرفته از فرهنگ ایرانی_آریایی بود که امروزه به آن حقوق بشر می گویند. سال ۲۵۸۳ شاهنشاهی ایران بر تمامی ایرانیان راستین؛ شاد و خجسته باد. ما ایران را از بلندای دماوند و تیسفون و توس می نگریم.

به جمشید و آیین پاکش درود که نوروز مانده در یادبود سال ۲۵۸۳ شاهنشاهی پیشاپیش خجسته باد. با آرزوی سرنگونی فرقه تبهکار در سال پیش رو؛ البته در سایه کوشش؛ پشتکار و از خودگذشتگی در مبارزه.  ما ایران را از بلندای دماوند و تیسفون و توس می نگریم. پاینده ایراندماوند و تیسفون و توس می نگریم. پاینده ایران

۱۱۸۲سال پیش از مبدا تاریخی مسلمانان( فرار محمد از مکه به مدینه یا همان هجری خورشیدی) همچنین ۵۶۰ سال پیش از مبدا تاریخی مسیحیان جهان (چشم بر جهان گشودن عیسی پسر مریم یا همان میلادی) و درست در ۲۵۸۳ سال پیش؛ شاهنشاهان امپراتوری بزرگ ایران کوروش بزرگ؛ با آزاد سازی بابل و نجات و ریشه کن نمودن برده و برده داری؛ بنیانگزار قوانینی انسانی شد که برگرفته از فرهنگ ایرانی_آریایی بود که امروزه به آن حقوق بشر می گویند. سال ۲۵۸۳ شاهنشاهی ایران بر تمامی ایرانیان راستین؛ شاد و خجسته باد. ما ایران را از بلندای دماوند و تیسفون و توس می نگریم.

آوای گام‌های کهن و بلند نوروز؛ به بلندای هزاران سال هویت ملی و یکپارچگی ملت بزرگ ایران بگوش می رسد. روزی که از نو شدن و و تازه شدن را نوید می دهد. جشنی که یادگار شهریاران و شهرنشینی ایرانیان را یادآور است. پیشاپیش نوروز بر تمامی ایرانیان راستین شاد و فرخنده باد. ما ایران را از بلندای دماوند و تیسفون و توس می نگریم. پاینده ایران

جشن نوروز یادگار هزاران سال شهری‌گری و شهریاران ما، بزرگداشت اهورامزدا، میترا، آذر و آناهیتا و همگامی ایرانیان با زمین برای کوشش و چالش است. نوروز افراشته‌ترین درفش فرهنگ ایرانی بر ارجمند داشتن خرد، امید، کار و ایستادگی است. نوروز بر ملت ایران پیروز و سال نو ۲۵۸۳ شاهنشاهی شاد باد. ما ایران را از بلندای دماوند و تیسفون و توس می نگریم.

Scroll to Top