گفتگو با رسانه ها

گفتگوی مدیر روبط عمومی حزب با برنامه تفسیر خبر با جمشید چالنگی

دولت های آزاد و جمهوری اسلامی

November 27 /2023

گفتگوی مدیر روبط عمومی حزب با برنامه تفسیر خبر با جمشید چالنگی

آیا ایران دنباله رو امیر نشین قطر است؟

November 19 /2023

گفتگوی مدیر روبط عمومی حزب با برنامه تفسیر خبر با جمشید چالنگی

آمریکا و پولهای مردم ایران

August 15 /2023

گفتگوی مدیر روبط عمومی حزب با برنامه تفسیر خبر با جمشید چالنگی

ایران در سالگرد پادشاهان پهلوی

July 25 /2023

گفتگوی مدیر روبط عمومی حزب با برنامه تفسیر خبر با جمشید چالنگی

نسل جوان و آینده ایران

June 2 /2023

Scroll to Top